Ο Δημος Δωρίδος σε πρόσκληση ενδιαφερόμενων για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Ο Δημος Δωρίδος σε πρόσκληση ενδιαφερόμενων για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας σε βάρος του . . 00-6117.006, οπως αυτές περιγράφονται στην από 4/11/2016 ΜΕΛΕΤΗ για την
ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οποία εγκριθηκε με την υπ’ αρίθμ. Πρωτοκόλλου
14064/19-12-2016 απόφαση Δημαρχου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα περιγραφόμενα στη
σχετική τεχνική περιγραφή είδη, μέχρι την 22/4/2016
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)