Καθορισμός χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και...

Καθορισμός χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις

Η ΠΥ Άμφισσας κοινοποιεί την παρακάτω πυροσβεστική διάταξη της Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς σχετικά με την απαγόρευση καύσης κατά το διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2017.

“Καθορισμός χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις”

Από 01-05-2017 έως και 31-10-2017 απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε βραχώδεις ή πετρώδεις περιοχές σε πεδινά ή ανώμαλα εδάφη και λόφους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός του Νομού Ευβοίας όπου ο ως άνω περιορισμός ισχύει από 01-04-2017 μέχρι 31-10-2017.
Επιτρέπεται όμως μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπου αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της 9/2000 Πυροσβστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την 9Α/2005 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1554).
Η Υπηρεσία μας επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμης διαδικασίας που προβλέπεται για την παράβαση της παρούσας, παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή αυτής.
Μετά από σχετική άδεια των Π.Υ. η καύση θα γίνεται αυστηρά σε πρωινές ώρες εώς 10:00 και με δέικτη επικινδυνότητας 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).